• 02-849-6239
  • muhr@mahidol.ac.th

บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการที่มีการกำหนดประเด็นหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว ตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียง เพื่อวิเคราะห์เป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน