• 02-849-6239
  • muhr@mahidol.ac.th

บทความทางวิจัย

บทความวิจัย หมายถึง การประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ และสั้นสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ประกอบด้วย การสร้างสมมุติฐานหรือการกำหนดแนวคิด วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับสมมุติฐานหรือแนวคิด วิธีวิจัยที่เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ การวิจารณ์ เพื่อแสดงหลักการ หรือข้อสรุปรวมที่จะไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์ การอ้างอิงที่เขียนตามระบบสากล